Υπηρεσίες

Αρχικός Σχεδιασμός

Αφού πραγματοποιηθεί η έρευνα των επιτρεπόμενων χρήσεων της γης στην οποία πρόκειται να εγκατασταθεί η μονάδα παραγωγής ενέργειας Α.Π.Ε., ή αποθήκευσης, ...

Περισσότερα »

Εντοπισμός θέσης & κλίσης

Η θέση που θα επιλεγεί για το κάθε έργο είναι ιδιαίτερης σημασίας αφού συνδέεται άρρηκτα με την απόδοση ενέργειας καθώς και με το κόστος της κατασκευής…

Περισσότερα »

Μελέτη

Διπλωματούχοι μηχανικοί μας, μετά από άμεση αυτοψία και λεπτομερή επιμέτρηση του χώρου σας, μελετούν τα διαθέσιμα στοιχεία και σχεδιάζουν ολοκληρωμένη τεχνική μελέτη για την μέγιστη απόδοση του συστήματός σας….Περισσότερα »

Αδειοδότηση

Η εταιρεία μας  παρέχει τις απαιτούμενες από την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία  υπηρεσίες και  αναλαμβάνει να ετοιμάσει πλήρη φάκελο αίτησης στον αρμόδιο φορέα ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, ΡΑΕ…Περισσότερα »

Συμμετοχή σε διαγωνισμούς Α.Π.Ε.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων  και την υποβολή της αίτησης συμμετοχής για τις προκηρύξεις της  ΡΑΕ για Ανταγωνιστικές Διαδικασίες Α.Π.Ε. …

 

Περισσότερα »

Προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού, Εγκατάσταση & Σύνδεση στο Δίκτυο

Η κατασκευή ενός αξιόπιστου έργου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την προμήθεια και τη σωστή τοποθέτηση αξιόπιστων υλικών και εξοπλισμού….

Περισσότερα »

Διαχείρηση & Συντήρηση

Με την ολοκλήρωση των έργων είναι απαραίτητη η συνεχής παρακολούθηση της απόδοσης αυτών…

Περισσότερα »

Αποθήκευση Ηλεκτρικής Ενέργειας

Τα συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας είτε με αντλησιοταµιευτικά έργα είτε με μπαταρίες αποτελούν έργα  πολύ υψηλού επενδυτικού ενδιαφέροντος καθώς συσχετίζονται με  τις ανάγκες υποστήριξης της αλματώδους διείσδυσης …

 

Περισσότερα »

Net metering - Virtual Net metering

Στον ενεργειακό συμψηφισμό (net metering) είναι επιτρεπτός ο συμψηφισμός της παραγόμενης ενέργειας (από έναν ΦΒ σταθμό) με την καταναλισκόμενη ενέργεια από μία ή περισσότερες εγκαταστάσεις κατανάλωσης του αυτοπαραγωγού εφ’οσον η εγκατάσταση παραγωγής είναι στον ίδιο (ή όμορο) χώρο με την εγκατάσταση κατανάλωσης και συνδέεται ηλεκτρικά με αυτή (σύνδεση στο δίκτυο μέσω της αυτής παροχής), …Περισσότερα »

Και μικρά φωτοβολταϊκά Συστήματα μέχρι 6kWp για οικιακές καταναλώσεις

Το Πρόγραμμα αφορά σε Φωτοβολταϊκά συστήματα για παραγωγή ενέργειας που εγχέεται στο Δίκτυο, τα οποία εγκαθίστανται επί κτιρίων (στο δώμα ή τη…

Περισσότερα »