Υπηρεσίες

Αδειοδότηση

Η εταιρεία μας παρέχει τις απαιτούμενες από την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία υπηρεσίες και αναλαμβάνει να ετοιμάσει πλήρη φάκελο αίτησης στον αρμόδιο φορέα ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, ΡΑΕ για την αδειοδότηση της κατασκευής του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή αποθήκευσης ενέργειας. Διεκπεραιώνει το σύνολο των δικαιολογητικών και όλες τις διοικητικές διαδικασίες ώστε ο φάκελος να είναι πλήρης δικαιολογητικών, για να εκδοθούν οι όροι σύνδεσης του έργου (ΑΔΕΙΑ).