Υπηρεσίες

Συμμετοχή σε διαγωνισμούς Α.Π.Ε.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων και την υποβολή της αίτησης συμμετοχής για τις προκηρύξεις της ΡΑΕ για Ανταγωνιστικές Διαδικασίες Α.Π.Ε. ισχύος μεγαλύτερης των 500KW.Η αίτηση συμμετοχής στην ανταγωνιστική διαδικασία θα πρέπει να υποβληθεί από
φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο είναι ο Κάτοχος του σταθμού ΑΠΕ, με την οποία
ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να συμμετάσχει στην ανταγωνιστική διαδικασία.