Υπηρεσίες

Net metering - Virtual Net metering

Στον ενεργειακό συμψηφισμό (net metering) είναι επιτρεπτός ο συμψηφισμός της παραγόμενης ενέργειας (από έναν ΦΒ σταθμό) με την καταναλισκόμενη ενέργεια από μία ή περισσότερες εγκαταστάσεις κατανάλωσης του αυτοπαραγωγού εφ’οσον η εγκατάσταση παραγωγής είναι στον ίδιο (ή όμορο) χώρο με την εγκατάσταση κατανάλωσης και συνδέεται ηλεκτρικά με αυτή (σύνδεση στο δίκτυο μέσω της αυτής παροχής),
Στον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό (virtual net metering) είναι επιτρεπτός ο συμψηφισμός της παραγόμενης ενέργειας (από έναν ΦΒ σταθμό) με την καταναλισκόμενη ενέργεια από μία ή περισσότερες εγκαταστάσεις κατανάλωσης του αυτοπαραγωγού, χωρίς να υφίσταται ο περιορισμός η εγκατάσταση παραγωγής είναι στον ίδιο (ή όμορο) χώρο με την εγκατάσταση κατανάλωσης.