Υπηρεσίες

Αρχικός Σχεδιασμός

Αφού πραγματοποιηθεί η έρευνα των επιτρεπόμενων χρήσεων της γης στην οποία πρόκειται να εγκατασταθεί η μονάδα παραγωγής ενέργειας Α.Π.Ε. , ή αποθήκευσης , εκπονείται σχέδιο επιχείρησης (business plan) σύμφωνα με την οικονομική δυνατότητα του επενδυτή σε σχέση με την παραγωγικότητα και την απόδοση του κάθε έργου. Παράλληλα σε αυτό το στάδιο εξετάζετε και η δυνατότητα σύνδεσης του έργου με το δίκτυο.