Υπηρεσίες

Διαχείριση και συντήρηση

Με την ολοκλήρωση των έργων είναι απαραίτητη η συνεχής παρακολούθηση της απόδοσης αυτών. Η εταιρεία μπορεί να συμβληθεί με τους πελάτες και με μακροχρόνια σύμβαση για την συνεχή παρακολούθηση των αποδόσεων του κάθε έργου καθώς και για την απαραίτητη ετήσια ολοκληρωμένη συντήρηση, πέρα της άμεσης επέμβασης για την αποκατάσταση βλαβών.