Υπηρεσίες

Αποθήκευση Ηλεκτρική Ενέργειας

Τα συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας είτε με αντλησιοταµιευτικά έργα είτε με μπαταρίες αποτελούν έργα πολύ υψηλού επενδυτικού ενδιαφέροντος καθώς συσχετίζονται με τις ανάγκες υποστήριξης της αλματώδους διείσδυσης των ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστημα. Η εταιρεία μας συνεργάζεται με τα πλέον αξιόπιστα γραφεία μελετών και υποβολής φακέλου για αδειοδότηση έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.